Menu

Content

Breadcrumb

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu silosu szt. 1 do mąk o pojemności 26 ton w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”Łomża, dnia 12.09.2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu silosu szt. 1 do mąk o pojemności 26 ton w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna z siedzibą w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 16.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.okruszek@eu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu silosu szt. 1 do mąk o pojemności 26 ton w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

II.2. Rodzaj zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie linii

II.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu silosu do mąk, w skład którego wchodzi silos o pojemności 26 ton, waga, kosz zasypowy, instalacja do pneumatycznego transportu mąki oraz linia napowietrzania i dozowania.

oferta cenowa powinna zawierać koszty montażu i uruchomienia linii

II.4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 31 październik 2014.

INFORMACJE

III. Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis warunków udziału i sposób potwierdzania spełnienia tych warunków w postępowaniu zawarty jest w zaproszeniu do składania ofert.

IV.Kryteria oceny ofert:

Wyszczególnienie kryteriów

Waga

1

Jakość instalacji silosowej rozumiana (jako ilość rekomendacji od klientów)

20%

a)

0- 2 rekomendacji

0

b)

3 - 4 rekomendacje

10

c)

5 i więcej rekomendacji

20

2

Ilość zrealizowanych projektów /udokumentowana przez oferenta/

20%

a)

0 -1 zrealizowanych projektów

0

b)

2-4 zrealizowanych projektów

10

c)

5 i więcej zrealizowanych projektów

20

3

Obecność w latach Sprzedającego w Polsce /dokumenty rejestrowe/

20%

a)

0-1 rok

0

b)

1-3 lat

10

c)

od 3 wyżej

20

4

Zgodność realizacji z wymogami Kupującego /dokumentacja techniczna/

30%

a)

dozowanie automatyczne do zbiorników z płynami technologicznymi

10

b)

możliwość dozowanie innych mikroskładników (olej, tłuszcze, glukoza)

10

c)

komputer z programem receptur ,możliwość współpracy z programami biurowymi

5

d)

możliwość rozbudowy instalacji

5

5

Cena

10%

a)

oferta o najniższej cenie

10

b)

druga oferta o najniższej cenie

5

c)

pozostałe oferty

0

Maksymalna ilość punktów (Ilość uzyskanych punktów - suma uzyskanych punktów z poszczególnych pozycji od 1 do 5)

100

VI.Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3

VII. Termin składania ofert: 18.09.2014 godzina 16:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża

VIII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.

Kontakt z nami

ul. Poznańska 162, 18-400 Łomża

Dział sprzedaży i faktur      tel.: 86 212 55 19

                                           kom.: 882 607 060

fax: 86 218 03 75

CUKIERNIA      tel.: 600 480 542

PIEKARNIA MAGAZYN      tel. 600 422 157

Logowanie or Rejestracja

fb iconLogowanie z Facebook