Menu

Content

Breadcrumb

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż i uruchomienie pieców termoolejowych, komory garowniczej, miesiarki do ciasta oraz fermentora - w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

Łomża, dnia 29.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie pieców termoolejowych, komory garowniczej, miesiarki do ciasta oraz fermentora - w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

 

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna z siedzibą w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 16.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.okruszek@eu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i uruchomienie pieców termoolejowych, komory garowniczej, miesiarki do ciasta oraz fermentora.  

II.2. Rodzaj zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie linii

II.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Dostawa, montaż i uruchomienie:
1. Piec termoolejowy wsadowy z kompletnym osprzętem 9-pólkowy o wymiarach półki 1900x 2400 wys. 230 z systemem automatycznego załadunku i rozładunku – szt. 2
2. Komora garownicza –przelotowa o wym. 1960x4500 – szt.3
3. Miesiarka do ciasta o pojemności 340 l z dzieżą wyjezdną – szt. 1
4. Fermentor do podmłody o pojemności 1000 l, dwupłaszczowy z automatycznym sterowaniem - szt. 1

oferta cenowa powinna zawierać koszty montażu i uruchomienia urządzeń i wyposażenia

Dopuszcza się do złożenia oferty częściowej

II.4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 31.10.2014.

INFORMACJE

III. Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis warunków udziału i sposób potwierdzania spełnienia tych warunków w postępowaniu zawarty jest w z zaproszeniu do składania ofert.

IV.Kryteria oceny ofert:: cena – 100%

VI.Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3

VII. Termin składania ofert: 04.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża 

VIII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.

 

Kontakt z nami

ul. Poznańska 162, 18-400 Łomża

Dział sprzedaży i faktur      tel.: 86 212 55 19

                                           kom.: 882 607 060

fax: 86 218 03 75

CUKIERNIA      tel.: 600 480 542

PIEKARNIA MAGAZYN      tel. 600 422 157

Logowanie or Rejestracja

fb iconLogowanie z Facebook