Menu

Content

Breadcrumb

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej ...

Łomża, dnia 07.05.2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji ciasta drożdżowego w ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii trójfazowej”

 

ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna z siedzibą w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 16.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.okruszek@eu

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji ciasta drożdżowego

II.2. Rodzaj zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie linii

II.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej do ciasta drożdżowego w skład której wchodzą: nadziewarka pneumatyczna 6 rzędowa, urządzenie do wałkowani ciasta, system kontroli i szerokości wstęgi ciasta i kalibracją ciasta stół odkładający, stół odkładający.

oferta cenowa powinna zawierać koszty montażu i uruchomienia

II.4. Termin wykonania zamówienia: Zakończenie: 30.09.2014.

INFORMACJE

III. Warunki udziału w postępowaniu: szczegółowy opis warunków udziału i sposób potwierdzania spełnienia tych warunków w postępowaniu zawarty jest w z zaproszeniu do składania ofert.

IV.Kryteria oceny ofert:: cena – 100%

VI.Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3

VII. Termin składania ofert: 15.05.2014 godzina 16:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo - Usługowe „OKRUSZEK” E. Gadomska Spółka Jawna ul. Przykoszarowa 16, 18-400 Łomża

VIII. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.

 

Kontakt z nami

ul. Poznańska 162, 18-400 Łomża

Dział sprzedaży i faktur      tel.: 86 212 55 19

                                           kom.: 882 607 060

fax: 86 218 03 75

CUKIERNIA      tel.: 600 480 542

PIEKARNIA MAGAZYN      tel. 600 422 157

Logowanie or Rejestracja

fb iconLogowanie z Facebook